Obor středního vzdělávání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník
Kritéria pro přijetí:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanovením podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a vyhl. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Vyhodnocení přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se nekonají.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
Při dosažení stejného celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší prospěch dosažený v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ v předmětech chemie a český jazyk.
Počet přijímaných uchazečů:

V souladu s § 60 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje ředitel školy nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem 69-51-H/01 Kadeřník (denní studium) pro školní rok 2021/2022:

Informace pro žáky ZŠ a jejich rodiče: