Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách


Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Název výzvy: OPPPR_58. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Název projektu: Rozvoj multikulturního prostředí na středních školách
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002104
Příjemce dotace: Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s.
Hlavním cílem projektu je přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
Cíle bude dosaženo zkvalitněním výuky průřezového tématu multikulturní výchova a nabídkou volnočasových aktivit na dvou středních školách, které posílí multikulturní prostředí ve školách.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit:
  1. Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice multikulturní výchovy.
  2. Vytvořením plánu multikulturní výchovy jeho implementací do výuky předmětů a volnočasových aktivit na školách.
  3. Pilotním ověřením zavedení průřezového tématu multikulturní výchova, zapracování do ŠVP školy.
  4. Evaluací aktivit a projektu.
Termín realizace: 1. 11. 2021 - 31. 10. 2023
Spolupracující organizace:
Střední odborné učiliště kadeřnické Karlínské náměstí 8/225, Praha 8 - Karlín,
Gymnázium Litoměřická, Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
Dům národnostních menšin o.p.s.
Publicita - plakát A3 -a3horizontal.pdf
Publicita - plakát A3 -a3vertical.pdf
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster