ŠKOLSKÁ RADA


OZNÁMENÍ
Přípravný výbor pro volby členů do školské rady ve Středním odborném učilišti kadeřnickém, Praha 8, Karlínské náměstí 8/225, svolává k volbám členů školské rady všechny oprávněné osoby.
Oprávněnými osobami jsou:
- zákonní zástupci nezletilých žáků naší školy
- zletilí žáci a studenti (žáci a studenti, kteří ke dni 20. 6. 2021 dosáhnou 18ti let věku)
- pedagogičtí pracovníci školy
Volby se uskuteční dne 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 v budově školy v Praze 8, Karlínské náměstí 225/8
Seznam kandidátů
Kandidáti pro volbu členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty:
 • kandidátka za zákonné zástupce nezletilých žáků je Petra Blomerová
 • kandidátka za zletilé studenty je Eva Galuszková
Kandidáti pro volbu členů do školské rady za pedagogické pracovníky školy:
 • kandidátka za učitele OV je Dana Rotterová
 • kandidát za učitele TV je Jan Georgiev
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům dětí a žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
Volby do Školské rady se budou konat od 21. 6. 2021 do 25. 6. 2021 v určené třídě školy, Karlínské náměstí 225/8.
 • Počet členů školské rady za pedagogy byl stanoven na 2.
  Tyto členy volí členové pedagogického sboru.
 • Počet členů školské rady za oprávněné osoby byl stanoven na 2.
  Tyto členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen oprávněné osoby).
Všechny oprávněné osoby mají právo podávat návrhy svých kandidátů do školské rady do 25. 5. 2021.
Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 25. 5. 2021 16:00 prostřednictvím pošty na adresu školy (Střední odborné učiliště kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 – Karlín), datovou schránkou nebo osobně řediteli školy. Tiskopis přihlášky je možno si vyzvednout také v kanceláři školy. Kandidátní listina bude zveřejněna od 1. 6. 2021 2021 do 4. 6. 2021 na nástěnce při vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy.
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2021 – 2024
 • paní Petra Blomerová – zákonný zástupce nezletilého žáka
 • paní Eva Galuszková – zástupce zletilých studentů
 • paní Dana Rotterová – zástupce pedagogických pracovníků
 • pan Jan Georgiev – zástupce pedagogických pracovníků – předseda
 • paní Marie Kantorová – zástupce zřizovatele MHMP
 • paní Petra Měchurová – zástupce zřizovatele MHMP
Školská rada podle zákona č. 561 § 168 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster