ŠKOLSKÁ RADA


SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
Markéta Rajčincová – předsedkyně
Lenka Nezvalová – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Petra Měchurová – zástupce zřizovatele MHMP
Jiří Bláha – zástupce zřizovatele MHMP
Dana Rotterová – zástupce pedagogických pracovníků školy
Adéla Chalupová – zástupce zletilých žáků školy
Školská rada podle zákona č. 561 § 168 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy české školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8/225, 186 00 Praha 8 - Karlín,   Webmaster